Kårstämma

Datum/Tid
3 mar - sön
16:00 - 18:00

0
Plats
Dannebackens Scoutlokal

Information

 

Kallelse till kårstämma för alla medlemmar i Trollhättans scoutkår.

Stämman hålls söndagen den 3 Mars kl. 16,00 i lokalen på Dannebacken.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande för stämman
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2018
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för 2018.
 8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för 2018.
 9. Beslut med anledning av kårens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Redovisning av verksamhetsplan för 2019.
 11. Fastställande av medlemsavgift samt budget för 2019
 12. Behandling av motioner till kårstämman. Motioner skickas till info@trollhattansscoutkar.se SENAST 2019-02-17
 13. Val av kårordförande och vice kårordförande
 14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av sammankallande och övriga ledamöter i kårstämmans valberedning.
 17. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma (ingen demokratijamboree 2019 inget behov av delegater).
 18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden till nästa kårstämma.
 19. Stämmans avslutande

Kallelse som PDF finns HÄR


Comments are closed.