Kårstämma

Datum/Tid
1 mar - sön
16:00 - 18:30

0
Plats
Klicka på platsens BLÅ text för mer info som adress och karta
(om den inte redan visas på denna sidan utan det står "Karta otillgänglig")
Dannebackens Scoutlokal

Information

Härmed kallas alla medlemmar i Trollhättans Scoutkår till kårstämma. Stämman hålls
Söndagen den 1 mars 2015 kl.16.00 i Dannebackens Scoutlokal, Hagtornstigen 2 Trollhättan.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två protokolljusterare
5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen och revisionsberättelsen för 2014.
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för 2014.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen för 2014.
9. Beslut med anledning av det uppkomna resultatet.
10. Redovisning av verksamhetsplan för 2015.
11. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2015.
12. Behandling av motioner till kårstämman.
(Motioner skall vara kårstyrelsen tillhanda senast 2015-02-15 på mailadress info@trollhattansscoutkar.se)
13. Val av Kårordförande och Vice Kårordförande
14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av 7 delegater till distriktsstämma intill nästa kårstämma samt ersättare.
17. Val av Valberedning
18. Stämmans avslutande.

Ingen anmälan krävs men om ni har specialkost så bör ni meddela att ni kommer så att det säkert finns något för alla (info@trollhattansscoutkar.se) – Gofika utlovas.
Välkomna
Styrelsen

Kallelse som PDF


Comments are closed.